Engelsk, C>B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00 Skal jeg betale for GS fag?

Om faget

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.


Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.


Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.


Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.


Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.


Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.


Der bruges IT i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.


Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.


Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. 


Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt.

Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er engelsk C.