HF plus - Historie B- A, Matematik C - B og Online C - B. Efterår

Til Søgning

Pris: DKK 1.100,00 Skal jeg betale for GS fag?

Historie, A

Om faget

Historie giver dig viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og resten af verden Du lærer at indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden samt at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
  • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
  • politiske og sociale revolutioner
  • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede

Undervisningen er organiseret med en bred vifte af forskellige arbejdsformer som fx lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Der bruges it i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og skriftlig fremstilling samt som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materialesæt. Prøven varer ca. 30 minutter, og du har ca. 90 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, C>B

Om faget

I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og beviser og at at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.
Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.
Du får fx undervisning inden for emneområderne:
regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
definitioner af differentialkvotienter
karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner
monotoniforhold, ekstrema og optimering
de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning
forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
principielle egenskaber ved matematiske modeller
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.
I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.
Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen:
Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der ikke benyttes hjælpemidler. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen.
Den mundtlige prøve er todelt og varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.
Spørgsmålene bliver offentliggjort i god tid inden og er udformet på baggrund af projektforløb og temaopgaver. Under første del af prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål og får uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er matematik C.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen