SOF - Samfundsfag B - A og Matematik C - B. Forår med SU

Til Søgning
Pris: DKK 1.100,00 Skal jeg betale for GS fag?
Matematik, C>B

Om faget

I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Du får også indsigt i, hvordan man benytter simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af forskellig data, og du lærer at opstille og gøre rede for geometriske modeller og benytte differentialkvotienter.

Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.


Du får fx undervisning inden for emneområderne:

 • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
 • definition og fortolkning af af differentialkvotienter
 • funktionsbegrebet og sammensatte funktioner, herunder lineære, polynomier og potens- og logaritmefunktioner
 • monotoniforhold, ekstrema og optimering
 • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
 • principielle egenskaber ved matematiske modeller og matematisk modellering


Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.


Undervisningen er tilrettelagt med variation i arbejdsformerne, herunder klassedialog, selvstændigt arbejde i grupper og individuelt arbejde. Målet er, at du skal opnå viden om matematiske begreber og opnår færdigheder og kompetencer til selv at kunne udføre matematisk arbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I undervisningen lærer du at arbejde med it og matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som et naturligt redskab i undervisningen.


Eksamen

Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der kun benyttes en centralt udmeldt formelsamling. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes bortset fra internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er også todelt. Under første del af prøven arbejdes der i grupper på typisk to personer med en ukendt problemstilling i ca. 2 timer. Anden del af prøven er en individuel delprøve med udgangspunkt i et udtrukket spørgsmål med ca. 24 minutters forberedelsestid og ca. 24 minutters eksamination.

Spørgsmålene til den individuelle prøve bliver offentliggjort i god tid inden og dækker over fagets faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er matematik C.

Samfundsfag, B>A

Om faget

I samfundsfag på A-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at undersøge og forklare samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer bl.a. at sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.


Du undersøger fx processer omkring magt og politisk meningsdannelse eller undersøger og sammenligner samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, og du lærer også at se på andres undersøgelser med et kritisk blik.


Du lærer desuden at lave mindre empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af eksisterende og egne beregninger, tabeller og modeller, og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.


Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

 • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforankring
 • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, skillelinjer og vælgeradfærd, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
 • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, økonomiske styringsprincipper og makroøkonomiske sammenhænge
 • International politik, der fx kan handle om Danmarks suverænitet og handlemuligheder, konflikter og integration i Europa og internationalt samt globalisering og samfundsudvikling
 • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt statistiske mål


Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.


I samfundsfag på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.


Der bruges generelt it i undervisningen, også som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser.


Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.


Den skriftlige prøve varer 6 timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringerne. Hvis skolen har bestemt, at jeres forberedende arbejde på grundlag af opgaveformuleringerne kan foregå i grupper, vælger I, om I vil forberede jer i grupper på maksimalt tre personer eller individuelt. Efter 40 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende fem timer og 20 minutter anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder.


I forhold til den mundtlige prøve kan skolen vælge mellem to former:

 1. En prøve med ca. 24 timers forberedelse. Synopsis udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.
 2. En prøve med ca. en times forberedelsestid, dertager udgangspunkt i en opgave med ukendte problemorienterede spørgsmål. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er samfundsfag B.