SOF - Samfundsfag B - A og Online Religion C - B. Forår, med SU.

Til Søgning
Pris: DKK 1.100,00 Skal jeg betale for GS fag?
Religion, C>B

Om faget

I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.

Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

I undervisningen bliver gennemgået tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppe- og projektarbejde. I slutningen af forløbet udarbejdes et projekt og en projektrapport, der danner grundlag for eksamen.


IT inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.


Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.


Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.


Prøve sker på grundlag af dit afsluttende projekt og en ukendt tekst. Du drøfter din projektrapport samt fremlægger og drøfter den ukendte tekst. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er religion C.

Samfundsfag, B>A

Om faget

I samfundsfag på A-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at undersøge og forklare samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer bl.a. at sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.


Du undersøger fx processer omkring magt og politisk meningsdannelse eller undersøger og sammenligner samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, og du lærer også at se på andres undersøgelser med et kritisk blik.


Du lærer desuden at lave mindre empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af eksisterende og egne beregninger, tabeller og modeller, og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.


Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforankring
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, skillelinjer og vælgeradfærd, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, økonomiske styringsprincipper og makroøkonomiske sammenhænge
  • International politik, der fx kan handle om Danmarks suverænitet og handlemuligheder, konflikter og integration i Europa og internationalt samt globalisering og samfundsudvikling
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt statistiske mål


Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.


I samfundsfag på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.


Der bruges generelt it i undervisningen, også som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser.


Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.


Den skriftlige prøve varer 6 timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringerne. Hvis skolen har bestemt, at jeres forberedende arbejde på grundlag af opgaveformuleringerne kan foregå i grupper, vælger I, om I vil forberede jer i grupper på maksimalt tre personer eller individuelt. Efter 40 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende fem timer og 20 minutter anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder.


I forhold til den mundtlige prøve kan skolen vælge mellem to former:

  1. En prøve med ca. 24 timers forberedelse. Synopsis udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.
  2. En prøve med ca. en times forberedelsestid, dertager udgangspunkt i en opgave med ukendte problemorienterede spørgsmål. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Nærmeste underliggende niveau er samfundsfag B.